Op de hoogte blijven

Laat uw e-mailadres achter en ontvang ons laatste nieuws direct in uw mail

Privacy 

 

Privacy Policy Just Add Wine

Just Add Wine hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Just Add Wine houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;


Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je

persoonsgegevens;


Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van je persoonsgegevens gewaarborgd is;


Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


Op de hoogte zijn van jouw rechten en plichten omtrent je persoonsgegevens,

je hierop willen wijzen en deze respecteren;


Als Just Add Wine zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Just Add Wine
Feiko Clockstraat 139
9665 BH Oude Pekela
info@justaddwine.nl
06 20198832 of 06 51416898

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Just Add Wine verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·       Het versturen van door jou bestelde artikelen

·       Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en IP-adres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Just Add Wine bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens zijn opgeslagen in een digitaal bestand en beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.