Just Add Wine | Ine Goossens & Ries van der Vlugt

Just Add Wine 

from Nature with Love 

Pure individual wines and winemakers standing up for individuality - call them pure-oldskool-distinctive-soulful and funky wines. Call it natural-Call it artisanal-Call it Organic.

most wanted wines

If you would like an allocation of our most wanted wines, which we hope we will have more of next year, please email us and let us know. We will ensure you get something.

REFERENTIES

read the story online

Wat ambiance en keuken betreft zou een bedrijf als De Graaf van het Hoogveen natuurlijk lid moeten zijn van de Alliance Gastronomique Néerlandaise, het verbond waartoe de meeste toprestaurants behoren. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, heeft misschien te maken met communicatie en presentatie. De mailings bijvoorbeeld van dit restaurant demonstreren een zangerig taalgebruik, waarvan ook ik vaak de kriebels krijg.

read the story online

Er waren deze avond zeven gangen met zeven even voortreffelijke wijnen. Aan de muren hingen kleurenopnamen van geslaagde gerechten, die de culinaire fotograaf van Gourmet had gemaakt.

read the story online

Onze nationale wijnschrijver Hubrecht Duijker overweegt nu zijn volgende standaardwerk aan Piedmonte te wijden. Er werd weer buitengewoon goed gekookt in de Graaf van het Hoogveen. Dat vond ik niet alleen, maar ook mijn buurman Heinz Winkler, de chef-kok van Tantris in München. Heinz heeft drie sterren van de Michelin-gids en behoort daarmee tot de exclusieve groep topkoks als Bocuse, Chapel, Haeberlin en Vergé. Hij kreeg die drie sterren al op 31-jarige leeftijd en was daarmee de jongste kok, die ooit zo hoog scoorde. Heinz was dik tevreden over de prestaties van zijn jonge collega in Noordwijk.

read the story online

Vanuit Zwitserland was Hans Gerd Kübel naar de Lage Landen gekomen. Sinds 10 jaar heeft hij bij Zürich de zalmrokerij Balik. Kübel was 30 jaar acteur en regisseur in het theater. Hij vertolkte zowel Shakespeare, als ook de

read the story online

Heel onopvallend reisde Ine in 1976 mee met een culinair weekend, dat Thomas Lepeltak georganiseerd had in Engeland met Paul Bocuse als gast-kok en in het teken stond van de 50th anniversary of the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II.

read the story online

In april echter begon een bijzonder luxueus ingericht Koetshuis aan zijn tweede leven onder leiding van Ine Droogh-Goossens, ooit de drijvende kracht achter het restaurant De Graaf van het Hoogveen. Het ziet er naar uit dat zij de eigenzinnige strategie van Frisch voortzet. Ine Droogh-Goossens heeft een koers uitgestippeld en lijkt die vastberaden te volgen.

read the story online

De bekroonde mailing, gericht op het bedrijfsleven en potentiële gasten, bestaat uit een aankondiging voor een Kerstdiner met een antwoordkaart. Hierop werd een persoonlijke brief gezonden aan de geïnteresseerde gast met meer informatie. Ine Droogh-Goossens, directeur van 't Koetshuis in Rhenen is erin geslaagd op een uitnemende wijze een prachtig uitgevoerde mailing te verzorgen.

read the story online


  • Just Add Wine
    Ine Goossens & Ries van der Vlugt
    Feiko Clockstraat 139
  • 9665 BH Oude Pekela
  • M +31(0)620198832 Ries
    M +31(0)651416898 Ine

Openingstijden

Service

Verzenden

Via Vinologix in nauwe samenwerking met DPD

doos 12 flessen Vinologix

 

 


 

Op de hoogte blijven

Laat uw e-mailadres achter en ontvang ons laatste nieuws direct in uw mail

Algemene voorwaarden
Just Add Wine

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Verkoper: Just add Wine, eenmanszaak
Koper: De wederpartij van verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Werkdagen
Alle kalenderdagen ook op zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met verkoper zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper worden door verkoper niet aanvaard en blijven buiten beschouwing.

Artikel 3. Algemene verkoopvoorwaarden
Aanbod en aanvaarding
3.1. Aanbiedingen, brochures, offertes en dergelijke van verkoper zijn vrijblijvend en binden verkoper niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van veertien dagen. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat verkoper de bestelling/opdracht van de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats.
3.2. De koper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie de verkoper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.
3.3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is verkoper gerechtigd, indien koper een offerte van verkoper aanvaardt, zijn offerte uiterlijk tot twee werkdagen na het tijdstip van aanvaarding te herroepen.

Artikel 4. Prijzen, facturering en betaling
4.1. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2. Verkoper heeft recht deze overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen van en/of toeslagen op de
• vrachttarieven
• referentieprijzen
• invoerrechten
• accijnzen of
• andere heffingen
• belastingen en/of
• inkoopprijzen
van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de productie van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van invoering van wettelijke regelingen of wijzigingen van het recht die kunnen leiden tot voor de branche grotere risico's.
4.3. Verkoper deelt de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in wiens nadeel de prijs wordt veranderd, heeft recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
4.4. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook. De verplichting van koper tot betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien koper ter zake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen c.q. voor betalingen derden inschakelt.
4.5. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.
4.6. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is koper vanaf de dag waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 6,5%, één en ander onverminderd de overige rechten van verkoper.
4.7. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk te incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten die worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van koper komen.

Artikel 5. Levering
5.1. De opgegeven leveringstijden gelden als benadering. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk achttien dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien verkoper na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de zaken niet heeft geleverd, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.2. Levering geschiedt bij het kantoor/de onderneming van de verkoper, tenzij anders is overeengekomen.
5.3. De franco levering van de producten aan koper geschiedt aan het aangegeven adres van koper of tot waar het vervoermiddel op een behoorlijk bereikbaar terrein kan komen. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
5.4. Levering ‘franco koper' is slechts mogelijk bij afname vanaf 36 Flessen, waarvoor de volgende bepalingen gelden:
• Franco levering gaat nimmer verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
• Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper gratis hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurder ter beschikking te stellen).

Artikel 6. Garantie en reclame
6.1. Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin etc. van geleverde producten gelden alleen als garanties als zij door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
6.2. Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde producten in acht. Koper controleert de producten bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van beschadiging, zichtbare gebreken en/of manco binnen ten hoogste tien dagen na ontvangst schriftelijk bij verkoper. Koper meldt klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het tijdstip waarop koper die gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst schriftelijk bij verkoper. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de producten geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.
6.3. Bij franco levering zal een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de producten ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres door of namens koper schriftelijk worden aangetekend op het vervoersdocument. Koper zendt direct een afschrift daarvan aan verkoper.
6.4. Koper moet verkoper tot twintig werkdagen na de reclame in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen van de producten in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame of schadevergoeding.
6.5. Reclames geven aan koper, niet zijnde een particulier, niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
6.6. Reclames worden door verkoper slechts in aanmerking genomen indien de beschadigingen of gebreken het gevolg zijn van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van de geleverde producten geven koper niet het recht alle door verkoper geleverde producten te weigeren. De verplichting tot betaling blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.
6.7. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen met de factuur verrekenen, hetzij de betrokken contractgoederen vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door kopers afnemers) is verkoper niet verplicht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
7.1. Alle producten blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper volledig aan zijn verplichtingen jegens verkoper en jegens de met verkoper verbonden ondernemingen uit welke hoofde ook, heeft voldaan.

7.2. Koper is gerechtigd over de producten te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Koper verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom aan verkoper toebehorende producten, tenzij verkoper hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent.

 
7.3. Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper als bovenomschreven niet nakomt is verkoper onherroepelijk gemachtigd zonder dat een ingebrekestelling is vereist om de nog in eigendom toebehorende producten voor rekening van koper terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughaling gebruik maakt.
7.4. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.
7.5. Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van verkoper gevolg wordt gegeven, is verkoper gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten of te weigeren zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
7.6. Koper moet de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

Artikel 8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed van verkoper liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen van verkoper uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
9.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
9.2. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van koper waaronder begrepen een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elke van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
9.3. In geval van opschorting krachtens het voorgaande lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen. In geval van ontbinding krachtens het voorgaande lid wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en is de koper gehouden om het hiervoor omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebrek waarvan de verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 6.7, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
10.2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige ‘verdere' schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bijvoorbeeld bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
10.3. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 NBW e.v., verstrekt verkoper op de eerste vordering van koper de bij verkoper bekende adresgegevens van de producenten van het product teneinde koper in staat te stellen zijn schadevorderingen in te dienen bij de producent.

Artikel 11. Wijze van verhandeling
11.1. Koper kan de contractgoederen uitsluitend in de originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.
11.2. Koper mag de contractgoederen niet zonder schriftelijke toestemming van verkoper als toegift bij de verkoop van andere goederen van welke aard ook gebruiken of laten gebruiken.
11.3. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichting verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van 4.500, - euro. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op een schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper van rechtswege als ontbonden beschouwen.

Artikel 12. Publiciteitsmateriaal
Het publiciteitsmateriaal dat verkoper al dan niet gratis aan verkoper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper. Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 13. Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 14. Toepasselijkheid recht en geschillen
14.1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en) waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomsten, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
14.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.2 kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel een geschil tussen verkoper en rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper, gerezen naar aanleiding van hun overeenkomst en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut.


Artikel 15. Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper.

Algemene voorwaarden (verkorte versie)
• Prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld en geldig tot 31 december 2024.
• Onder voorbehoud van wijzigingen in handling- en transportkosten, accijns en invoerrechten.
• Bij afname wordt een transportbijdrage in rekening gebracht.
• Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
• Geleverde goederen blijven eigendom van Just add Wine tot de betaling heeft plaatsgevonden.
• Wij behouden ons het recht voor om de jaargangen opvolgend te wisselen.